Tietosuojaseloste

1. Yhteisrekisterinpitäjät

Nimi: Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Kainuun ammattiopisto
Osoite: Opintie 3, 87100 Kajaani
Muut yhteystiedot: +358 8 616 51

Nimi: Kajaanin ammattikorkeakoulu
Osoite: PL 52, 87101 Kajaani
Muut yhteystiedot: kajaanin.amk@kamk.fi

Nimi: Oulun yliopisto
Osoite: PL 8000, 90014 Oulun yliopisto
Muut yhteystiedot: oulun.yliopisto@oulu.fi, +358 294 48 0000

2. Yhteistyöhankkeena tehtävän projektin osapuolet ja vastuunjako

Prosessiakatemia-hankkeeseen osallistuvat Kainuun Ammattiopisto (KAO), Kainuun Ammattikorkeakoulu (KAMK) sekä Oulun Yliopiston Täydentävien opintojen keskus ja Teknillinen tiedekunta.

Hankkeessa kartoitetaan yritysten ja niiden osastojen prosessitekniikan alaan liittyviä osaamis- ja koulutustarpeita. Hankkeeseen liittyvät Webropol-kyselyt lähettää Kainuun ammattiopisto, jonne myös vastaustulokset palautuvat. Tuloksia analysoivat, käsittelevät ja osaamis- ja koulutustarvekartoitukset koostavat hankkeen kaikki osapuolet yhdessä.

Hankkeen sopijapuolet vastaavat solmitun aiesopimuksen mukaan hankkeesta seuraavasti:

  1. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Kainuun Ammattiopisto: päätoteuttaja. Hankkeen hallinnointi ja koordinointi. Tarvekartoitus, markkinointi ja viestintä.
  2. Kainuun Ammattikorkeakoulu: osatoteuttaja. Koulutuspilottien toteutus.
  3. Oulun yliopisto (Täydentävien opintojen keskus / Teknillinen tiedekunta): osatoteuttaja. Pedagogisen ja prosessiteknisen osaamisen kehittäminen.

Kaikki se tieto, jonka Prosessiakatemia-hankkeen sopijaosapuoli luovuttaa muulle tai muille sopijaosapuolille ja joka on selvästi merkitty luottamukselliseksi, on luottamuksellisesti käsiteltävää. Sopijaosapuolet ovat sitoutuneet siihen, etteivät käytä Prosessiakatemia-hankkeessa saatua tai kerättyä tietoa ilman sopijaosapuolelta saatua kirjallista lupaa muuhun tarkoitukseen kuin Prosessiakatemia-hankeen aiesopimuksessa tarkoitettujen velvoitteidensa täyttämiseen.

3. Projektin vastuuhenkilö

Prosessiakatemia-hankkeen hallinnoinnista vastaa Kainuun ammattiopisto (koulutuspäällikkö, sähkö- turvallisuus- ja metalliala, hankkeesta vastaava esimies).

4. Yhteisrekisterinpitäjien tietosuojavastaavien yhteystiedot

Kajaanin kaupunki: tietosuoja(at)kajaani.fi
Kajaanin ammattikorkeakoulu: tietosuojavastaava(at)kamk.fi
Oulun yliopisto: dpo(at)oulu.fi

5. Projektin suorittajat

Kainuun ammattiopisto: Mia Piirainen, Jori Kortetjärvi, Sami Karjalainen ja Taisto Kuula
Kajaanin ammattikorkeakoulu: Hannu Tikkanen, Laura Kivilompolo ja Sanna Leinonen
Oulun yliopisto: Laura Pihtsalmi ja Saara Luhtaanmäki

6. Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

Nimi: Mia Piirainen, projektipäällikkö, KAO
Osoite: Opintie 3, 87100 Kajaani
Muut yhteystiedot: +358 40 162 8916, mia.piirainen@kao.fi

7. Projektin nimi, luonne ja kestoaika

Prosessiakatemia-hanke (ESR-yhteishanke S22153 (KAO, KAMK, Oulun Yliopisto)) 1.8.2020 – 31.7.2022.

Prosessiakatemia-hankkeessa kartoitetaan yritysten prosessiteollisuuden alaan liittyvä osaamis- ja koulutustarve tällä hetkellä sekä tulevaisuudessa. Kartoitusten perusteella luodaan koulutustarjotin, josta yritykset voivat valita tarpeen mukaan kulloinkin sopivan koulutuksen.

Projektin kyselyn tietoja käsitellään 1.8.2020 – 31.7.2022. Hankkeen tulokset arkistoidaan hanketoimijoiden arkistointiohjeiden mukaisesti sekä kaikki aineisto Prosessiakatemia-hankkeen hankepäätöksen mukaisesti 10 vuotta rahoituspäätöksessä vahvistetusta hankkeen päättymispäivästä 31.7.2022.

8. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään Prosessiakatemia-hankkeen yrityksille suunnatussa osaamistarvekartoituksessa, jossa kerätään tietoa yritysten prosessiteollisuuden alaan liittyvästä osaamis- ja koulutustarpeesta tällä hetkellä sekä tulevaisuudessa. Kartoituksen perusteella luodaan koulutustarjotin, josta yritykset voivat valita tarpeen mukaan kulloinkin sopivan koulutuksen. Kartoituksia voidaan toteuttaa myös myöhemmin hankkeen edetessä.

9. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 tai artikla 9.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1:
☒ rekisteröidyn suostumus.

10. Mitä henkilötietoja kerättävä aineisto sisältää

Vastaajan nimi (etu- ja sukunimi), yritys, sähköposti ja puhelinnumero. Tarvittaessa yrityksen katuosoite ja toimipaikka, osasto tai yksikkö.

11. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään

Yrityksille lähetettävät Webropol-kyselyt sekä tarkentavat henkilökohtaiset haastattelut.

12. Tietojen siirto tai luovuttaminen projektiryhmän ulkopuolelle

Projektissa kerättäviä henkilötietoja ei siirretä Prosessiakatemia-hankkeen hanketoimijoiden ulkopuolelle.

13. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Projektissa kerättäviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

14. Automatisoitu päätöksenteko

Projektissa ei käytetä automatisoitua päätöksentekoa.

15. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

☒ Tiedot ovat salassa pidettäviä

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot:
☒ käyttäjätunnus ☒ salasana ☒ käytön rekisteröinti ☐ kulunvalvonta
☐ muu, mikä:

Suorien tunnistetietojen käsittely:
☐ Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa
☒ Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska (peruste suorien tunnistetietojen säilyttämiselle): koulutus kohdistetaan ja suunnitellaan yrityskohtaisesti.

16. Henkilötietojen käsittely projektin päättymisen jälkeen

☐Henkilötietoja sisältävä aineisto hävitetään
☒Henkilötietoja sisältävä aineisto arkistoidaan ☐ ilman tunnistetietoja ☒ tunnistetiedoin

Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa: Projektin tulokset arkistoidaan hanketoimijoiden arkistointiohjeiden mukaisesti sekä kaikki aineisto Prosessiakatemia-hankkeen hankepäätöksen mukaisesti 10 vuotta rahoituspäätöksessä vahvistetusta hankkeen päättymispäivästä 31.7.2022.

17. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.