De minimis -tuki

De minimis -tuella tarkoitetaan vähämerkityksistä julkista tukea, jonka määrä on maksimissaan 200 000 euroa per yritys nykyisen ja kahden edellisen verovuoden ajanjaksolla.

Näin pienten tukien ei katsota vääristävän kilpailua tai vaikuttavan jäsenmaiden väliseen kauppaan, minkä takia de minimis- tukena myönnettävät tuet on vapautettu komissiolle tehtävän ennakkoilmoitusvelvollisuuden piiristä.

Lisätietoa de minimis -tuesta: Opas de minimis-tuista (2016) (tem.fi)

De minimis -tuen määrä ja määräytyminen yritykselle Prosessiakatemia-hankkeessa

Prosessiakatemian rahoituspäätöksen mukaan Prosessiakatemia-hankkeen pilottikoulutukseen osallistumisen de minimis -tukihinta on 100 €/16 h/henkilö. Tämä on myös minimituki, jonka hanke ilmoittaa henkilöä kohti rahoittavalle viranomaiselle.

Mikäli yrityksellä ei ole de minimis -tukea käytössään, hinnoitellaan koulutus yritykselle 100 €/16 h/henkilö (pl. ostokoulutukset). Minimilaskutussumma on kuitenkin aina 100 €.

Prosessiakatemia-hankkeen koulutuksiin osallistuva yritys

Hakija (Prosessiakatemia-hankkeeseen osallistuva yritys) on velvollinen ilmoittamaan aiemmin saamansa de minimis -tuet, kun se hakee uutta tukea, joka myönnetään de minimis -asetuksen nojalla. Prosessiakatemia-hanke lähettää yritykselle de minimis -ilmoituskaavakkeen, jonka yritys täyttää ja palauttaa allekirjoitettuna hankkeelle.

Prosessiakatemia-hankkeen velvollisuudet

Hankkeen tuensaajalla (Prosessiakatemia) on seuranta- ja raportointivelvollisuus hankkeen toimenpiteisiin hyödynsaajina osallistuville yrityksille myönnetystä de minimis -tuesta.

Tuensaajan (Prosessiakatemia) on pyydettävä jokaiselta hankkeen toimenpiteisiin osallistuvalta taloudellista toimintaa harjoittavalta oikeushenkilöltä etukäteen ennen hankkeen toimenpiteeseen osallistumista selvitys aiemmin myönnetyn de minimis -tuen määrästä kolmen verovuoden ajanjaksolta.

Tuensaajan (Prosessiakatemia) on ilmoitettava kullekin yksittäiselle yritykselle sille myönnetyn de minimis -tuen määrä rahoittavan viranomaisen päätökseen liittämän lomakkeen mukaiset tiedot sisältävällä kirjallisella ilmoituksella. Näin ollen Prosessiakatemia-hanke lähettää yritykselle maksatuskausittain (4 kk:n välein) de minimis -tiedonannon, josta käy ilmi yritykselle Prosessiakatemia-hankkeessa myönnetty de minimis -tukimäärä.